வாகை மரசெக்கு எண்ணெய்
100% Pure,Natural & Organic(without any adulteration)

கடலை எண்ணெய் / நல்ல எண்ணெய் / தேங்காய் எண்ணெய்
Groundnut Oil / Sesame Oil / Coconut oil